Lịch phát sóng bóng đá

    Thứ hai, Ngày 23/07/2018

  • 03:00 Guinness ICC 2018 vs K+PM
  • Thứ năm, Ngày 26/07/2018

  • 06:00 Guinness ICC 2018 vs K+PM
  • 07:00 Guinness ICC 2018 vs K+PC
  • 07:00 Guinness ICC 2018 vs K+NS
  • 09:00 Guinness ICC 2018 vs K+PM
  • 10:00 Guinness ICC 2018 vs K+PC
  • 18:30 Guinness ICC 2018 vs K+PM